English Français Deutsch Italiano Español


Doneren

Doel

De Leo J. Elders Stich­ting heeft als doel de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van zijn werk te bevor­de­ren met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten. Deze taak is onmoge­lijk zon­der uw fi­nan­ciële steun.

Donatie

Bent u iemand die graag betrokken wilt zijn bij het levend hou­den van het ge­dach­te­goed van Leo Elders? Draagt u de Leo J. Elders Stich­ting een warm hart toe? Dan hopen we op uw fi­nan­ciële steun.

Reke­ning­num­mer NL13 INGB 0007 9055 77
t.n.v. Leo J. Elders Stich­ting te Vo­ge­len­zang
BIC t.b.v. betalingen vanuit het bui­ten­land: INGBNL2A

Paypal

U kunt ook via Paypal aan de stich­ting doneren middels on­der­staan­de knop.

ANBI

De Leo J. Elders Stich­ting is vanaf 20 au­gus­tus 2020 erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI), met RSIN nummer: 8615.61.703. Een ANBI hoeft geen successie­recht of schenk­recht te betalen over erfenissen en schen­kingen die de ANBI heeft ont­van­gen in het kader van het alge­meen belang. Een donateur kan giften aan een ANBI van de in­kom­sten­be­las­ting aftrekken (uite­raard binnen de daarvoor gel­dende regels). Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.anbi.nl