English Français Deutsch Italiano Español


Statuten en Doelstelling

Altaarpaneel met Thomas van Aquino
Altaarpaneel met Thomas van Aquino

Statuten

De stich­ting heeft ten doel de ge­schre­ven en gedrukte ma­te­ri­alen van en over het gehele oeuvre van prof. dr. Leo J. Elders s.v.d. te bewaren en te bevor­de­ren, met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten en wil als zodanig de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van dit werk bevor­de­ren, en voorts al hetgeen met een en ander recht­streeks of zij­de­lings ver­band houdt of daartoe bevor­der­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stich­ting wil deze doel­stel­lingen verwezen­lijken in nauw overleg met het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Uit de statuten 29 mei 2020)

Naamgever

De stich­ting is vernoemd naar Prof. Dr. Leo J. Elders s.v.d., de inter­na­tio­naal vermaarde en geprezen filo­soof en theoloog. Als kenner van het werk van Aristo­teles en van Sint-Thomas van Aquino heeft Leo Elders ( * 7 au­gus­tus 1926 - † 14 ok­to­ber 2019) in vele lan­den, niet het minst in Neder­land, en gedurende vele decennia bij­ge­dragen aan de vor­ming van (pries­ter)stu­den­ten.

Als Thomist heeft hij op significante wijze bij­ge­dragen tot de bewa­ring én herontdek­king van het filo­so­fische, theo­lo­gische en exege­tische werk van Sint-Thomas van Aquino en diens be­lang­rijk­ste bronnen. Net omdat hij zulk een groot kenner was van diens werk was hij staat het blijvende van diens denken te con­fron­teren met heden­daag­se stellingen.

Als mis­sio­na­ris en pries­ter van het Gezel­schap van het God­de­lijke Woord (Societas Verbi Divini) was hij een on­ver­moei­bare reizi­ger ten dienste van het Rijk Gods.

Als schrijver laat hij een om­vang­rijk oeuvre in ver­schil­lende talen en op ver­schil­lende gebie­den (de studie van Aristo­teles en Thomas, de metafysica, natuurfilo­so­fie, ethiek, dog­ma­tiek, moraal­theo­lo­gie en missio­lo­gie) achter.

Doel

Hiermee komt reeds het doel van de Leo J. Elders Stich­ting in zicht, nl. de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van zijn werk bevor­de­ren met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten.