English Français Deutsch Italiano Español


Nieuws van de Leo J. Elders Stichting

gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022

Eén van de doel­stel­lingen van de Leo J. Elders Stich­ting betreft de be­vor­de­ring van het oeuvre van Leo Elders. In zijn nagelaten ge­schrif­ten hebben we een pre­sen­ta­tie gevon­den van het werk van Joseph Gredt OSB (1863-1940), de Elementa philosophiae aristo­telico-thomisticae. Dit werk was één van de meest gebruikte hand­boeken in de filo­so­fie en is van bepalende invloed geweest in de intellectuele vor­ming van Leo Elders.

De Pau­se­lijke Academie van Sint-Thomas van Aquino had het idee opgevat een bundel samen te stellen met de meeste bekende thomis­tische werken van de twin­tigste eeuw en aan Leo Elders werd gevraagd de pre­sen­ta­tie van dit werk voor zijn reke­ning te nemen. De notitie die hij achterliet is door ons gere­digeerd en aan­ge­vuld en inmiddels ver­sche­nen als ‘Joseph Gredt, O.S.B. Elementa philosophiae aristo­telico-thomisticae 1899-1901’, in Grandi Opere del Tomismo nel Novecento, a cura di Serge-Thomas Bonino, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2020, 13-26 (Quaderni di Doctor Communis 1).

In een publi­ca­tie over het thomisme in de twin­tigste eeuw in Frank­rijk kan Leo Elders niet ont­bre­ken. Immers, zijn ja­ren­lan­ge ac­ti­vi­teiten te Parijs, zijn vele voor­drachten in abdijen en kloosters in Frank­rijk en zijn vele werk­zaam­he­den voor de Revue Thomiste hebben een be­lang­rijke stempel gedrukt op de ont­wik­ke­ling van het denken over Sint-Thomas in de Frans­ta­lige wereld. Voor deze publi­ca­tie hebben we een notitie ver­zorgd die de positie van Leo Elders inzake de in­ter­pre­ta­tie van Thomas, en met name zijn metafysica, verge­lijkt met de in­ter­pre­ta­ties van Gilson, Maritain en andere Frans­ta­lige auteurs.

Reading Aristotle with Thomas Aquinas: His Commentaries on Aristotle’s Major Works. Dit zal de titel zijn van de Engelse editie van zijn magnum opus Aristote et Thomas d’Aquin, ver­sche­nen in 2018. In dit zeer om­vang­rij­ke werk (650 pagina’s in de Franse editie) onder­zoekt Leo Elders alle com­mentaren van Sint-Thomas op Aristo­teles’ werken en beschrijft gedetailleerd Sint-Thomas’ in­ter­pre­ta­tie ervan. De Engelse editie heeft een gron­dige revisie onder­gaan, gebaseerd op de opmer­kingen van anonieme reviewers en notities die Leo Elders kort voor zijn over­lij­den op basis hier­van gemaakt heeft.