English Français Deutsch Italiano Español


‘Reading Aristotle with Thomas Aquinas’

Eerste exemplaar aangeboden aan Mgr. Hendriks

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023

Maan­dag 27 februari kon de Leo J. Elders Stich­ting het eerste exemplaar van het werk van wijlen Leo Elders “Reading Aristotle with Thomas Aquinas” aanbie­den aan Mgr. Jan Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en lid van de Raad van Advies van de Stich­ting.

Mgr. Hendriks, die als collega-docent en rector van het semi­na­rie van het bisdom, pater Elders goed gekend heeft, heeft een ver­slag hier­van ge­schre­ven op zijn web­si­te Arsacal.nl.

Prof. Leo Elders over Thomas van Aquino en Aristo­teles

Maan­dag 27 februari kon dr. Jörgen Vijgen, docent filo­so­fie aan het filo­so­fisch-theo­lo­gisch instituut van ons bisdom en directeur van het Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen ‘Sint Boni­fa­tius’ een bij­zon­der en fun­da­men­teel werk presen­te­ren waar van hij de uitgave heeft bezorgd: “Reading Aristotle with Thomas Aquinas”, uitge­ge­ven door The Catholic University of America Press (Washington DC).

De Westfriese geleerde prof. dr. Leo Elders svd (* 1926) is op hoge leef­tijd in 2019 gestorven en heeft tot het einde van zijn leven zijn weten­schap­pe­lijk werk voort­ge­zet, waarvoor hij na zijn emeritaat als docent op 90-jarige leef­tijd, meer tijd kreeg.

Dit werk omvat een inlei­ding op en analyse van alle werken die Sint Thomas heeft ge­schre­ven als com­men­taar op de werken van Aristo­teles. Het is in 2018 in het Frans ver­sche­nen maar de Engelse tekst die daaraan ten grond­slag lag gaf aan­lei­ding tot een flink aantal her­zie­ningen en ver­wer­king van andere sug­ges­ties, zon­der overigens dat de essentie van het werk werd aangetast.

Pater Elders heeft door deze samen­vat­ting en analyse van de com­mentaren ant­woord willen geven op de veel­ge­stelde vraag of het werk van Thomas een getrouwe weergaven biedt van het denken van Aristo­teles of dat dit denken werd gemodelleerd en aangepast aan de mal van het chris­te­lijk geloof en de theo­lo­gie. De con­clu­sie van Professor Elders bereikte hij door met name aan­dacht te schenken aan de plaatsen in het werk van Thomas waar die met eigen observaties komt. Die con­clu­sie luidt: Thomas heeft een meester­lijke en nge­trouwe pre­sen­ta­tie gegeven van het denken van Aristo­teles. Thomas zet het denken van Aristo­teles niet nar zijn hand maar geeft wel af en toe een uit­zicht op hetgeen achter het filo­so­fisch denken van Aristo­teles ligt.

Het boek is een eerste re­sul­taat van deze aard van de Leo J. Elders Stich­ting.
Het boek telt bijna 600 pagina's.

 

Reading Aristotle with Thomas Aquinas - Leo J. Elders