English Français Deutsch Italiano Español


Leo J. Elders Stichting opgericht

gepubliceerd: donderdag, 20 augustus 2020
Leo J. Elders Stichting opgericht

Op 20 au­gus­tus 2020 is de Leo J. Elders Stich­ting opgericht. De stich­ting heeft ten doel de ge­schre­ven en gedrukte ma­te­ri­alen van en over het gehele oeuvre van prof. dr. Leo J. Elders s.v.d. te bewaren en te bevor­de­ren, met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten en wil als zodanig de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van dit werk bevor­de­ren, en voorts al hetgeen met een en ander recht­streeks of zij­de­lings ver­band houdt of daartoe bevor­der­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stich­ting wil deze doel­stel­lingen verwezen­lijken in nauw overleg met het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Uit de statuten).

De stich­ting, een katho­lie­ke bur­ger­lijke rechts­persoon opgericht op 20 au­gus­tus 2020, is vernoemd naar Prof. Dr. Leo J. Elders s.v.d., de inter­na­tio­naal vermaarde en geprezen filo­soof en theoloog. Als kenner van het werk van Aristo­teles en van Sint-Thomas van Aquino heeft Leo Elders (1926-2019) op significante wijze bij­ge­dragen tot de bewa­ring én herontdek­king van het filo­so­fische, theo­lo­gische en exege­tische werk van Sint-Thomas van Aquino.

Als mis­sio­na­ris en pries­ter van het Gezel­schap van het God­de­lijke Woord (Societas Verbi Divini) was hij een on­ver­moei­bare reizi­ger ten dienste van het Rijk Gods.

Als schrijver laat hij een om­vang­rijk oeuvre in ver­schil­lende talen en op ver­schil­lende gebie­den (de studie van Aristo­teles en Sint-Thomas, de metafysica, natuurfilo­so­fie, ethiek, dog­ma­tiek, moraal­theo­lo­gie en missio­lo­gie) achter dat ge­ken­merkt wordt door een vrucht­ba­re con­fron­ta­tie van het denken van Sint-Thomas met heden­daag­se stro­mingen.

In overeenstem­ming met CIC cc. 215 en 216 zijn de statuten van de stich­ting op 18 juni 2020 goedge­keurd door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. In overeenstem­ming met art. 4 wor­den de be­stuur­ders van de stich­ting door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam benoemd.

Het Bestuur bestaat uit Dr. J. Vijgen (voor­zit­ter), Dr. J. Verburgt (se­cre­ta­ris), N. Schonebaum (pen­ning­mees­ter) en Prof. A. Elders (bestuurslid).

De Raad van Advies bestaat uit Mgr. J. Hendriks (Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam), Bruno Couillaud (IPC, Paris), Cajetan Cuddy O.P. (Dominican House of Studies, Washington D.C.), Matthew Leve­ring (University of Saint Mary of the Lake, Mundelein), Elisabeth Reinhardt (Universidad de Navarra, Pamplona), Piotr Roszak (Nicolaus Copernicus University, Torún), Dr. Lambert Hendriks, Groot­semi­narie Rolduc en Prof. Dr. Carlos Augusto Casanova Guerra, Pontificia Universidad Católica de Chile.